INNSPILL DETALJREGULERING FOR B-F 6-8, FJUK

  Årnes Vel, som har mange medlemmer i det berørte område, ønsker å komme med følgende kommentarer: 1. Vi støtter fullt ut innspillet fra Fjuk Boforening (Tilsvar B_F68 Fjuk fra Fjuk Boforening 9.1.2020). 2. Velet har i flere år kommentert den bekymringsfulle trafikkutviklingen på Øvre Hagaveg. Langs denne veien foregår nå en omfattende utbygging (f.eks. […]

Les mer INNSPILL DETALJREGULERING FOR B-F 6-8, FJUK
januar 9, 2020

OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR NES KOMMUNE

Årnes Vel har behandlet ovennevnte forslag på sitt styremøte 26.02.2019 og har følgende kommentarer: * Velet er svært betenkt på at området som omfattes av KDP Årnes (fremtidig utbyggingsområde) innsnevres. Dette vil medføre at areal etterhvert blir for lite i forhold til forventet utbygging. Årnes er av både regionale og lokale myndigheter utpekt til å […]

Les mer OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR NES KOMMUNE
februar 26, 2019

Høringsforslag – kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2031

Årnes vel behandlet på sitt siste styremøte ovennevnte høringsforslag og har følgende kommentarer: I henhold til overordnede planer og kommuneplan for Nes vil antall innbyggere i område Årnes øke betydelig i årene fremover. Dette medfører at det må tilrettelegges for nærfriluftsliv samt at innbyggerne kan komme ut i naturen rundt Årnes uten at utbygging stenger […]

Les mer Høringsforslag – kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2031
februar 10, 2019

Uttalelse detaljregulering – Drognesjordet – sak 2018/1278

Årnes Vel har behandlet ovennevnte sak på sitt styremøte 23.10.2018. Det ble vedtatt følgende uttalelse: * Som tidligere påpekt er Årnes Vel betenkt på trafikkutviklingen på Øvre Hagaveg. Det vedtas nye boligområder uten at det foreligger klare planer for hvordan den stadig økende trafikk på veien skal løses. Vi er kjent med eventuell påkobling til […]

Les mer Uttalelse detaljregulering – Drognesjordet – sak 2018/1278
november 8, 2018

Uttalelse kommunedelplan Årnes

SAKSNR. 2016/1109 KOMMUNEDELPLAN FOR ÅRNES. Årnes Vel ønsker å fremme nedennevnte høringsinnspill i forbindelse med kommunedelplan for Årnes. Innledningsvis vil vi henlede på at dette er en plan som skal være for perioden 2018-2040. Den bør derfor ha et langsiktig perspektiv i sitt innhold. Velet mener at dette ikke er tilfelle på flere punkter og […]

Les mer Uttalelse kommunedelplan Årnes
mai 24, 2018

Oppstart av planvedlikehold av gjeldende kommuneplan i Nes og offentlig ettersyn av planprogram – saksnr. 2018/1041.

Styret i Årnes vel har behandlet saken i sitt styremøte 08.05. Vi forbeholder oss muligheten til å komme tilbake med våre synspunkter senere i prosessen, men har innledningsvis følgende kommentarer: Vi leverer et omfattende høringsinnspill i forbindelse med KDP for Årnes og forutsetter at disse synspunkter også ivaretas i kommuneplan for Nes. Spesielt er vi […]

Les mer Oppstart av planvedlikehold av gjeldende kommuneplan i Nes og offentlig ettersyn av planprogram – saksnr. 2018/1041.
mai 19, 2018