Uttalelser til planforslag for Årneskvartalet – GBNR. 168/36 M.FL. Saksnr. 2016/1160

Årnes Vel har behandlet saken i sitt styremøte 15.08.2017 og avgir herved følgende uttalelse: Kommentarene til planforslaget har dels sin bakgrunn i vurdering av konsekvensene for Årnes som tettsted, men også som et betydelig eiendomsbesitter i geografisk nærhet av et mulig fremtidig Årneskvartalet. Velet vil innledningsvis henvise til saksfremlegget der rådmannen avslutningsvis trekker en foreløpig […]

Les mer Uttalelser til planforslag for Årneskvartalet – GBNR. 168/36 M.FL. Saksnr. 2016/1160
august 25, 2017

Høring av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2017-2030 Saks NR.2014//263

Årnes Vel har behandlet høringsutkastet i styremøte 15.08.17 og har vedtatt følgende uttalelse: Forslaget til kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer 2017-2030 er et godt utarbeidet dokument som favner mye av kulturminner og kulturmiljøer i Nes. Årnes Vel ønsker likevel at følgende bør vurderes igjen til å komme med i planen som en egen temadel Grendeskoler Grendeskolene […]

Les mer Høring av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2017-2030 Saks NR.2014//263
august 25, 2017

Uttalelse vedr. Planprogram kommunedelplan for Årnes

SAKSNR. 2016/1109 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR ÅRNES. Årnes Vel ønsker å fremme følgende høringsinnspill i forbindelse med planprogram kommunedelplan for Årnes: Velet synes det er meget positivt at dette arbeidet nå kommer igang slik at det kan sluttføres i 2018. De delmål som er fastsatt for arbeidet i politiske organer synes å danne et godt grunnlag […]

Les mer Uttalelse vedr. Planprogram kommunedelplan for Årnes
august 16, 2017