16. april 2024

Høring av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2017-2030 Saks NR.2014//263

Årnes Vel har behandlet høringsutkastet i styremøte 15.08.17 og har vedtatt følgende uttalelse:

Forslaget til kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer 2017-2030 er et godt utarbeidet dokument som favner mye av kulturminner og kulturmiljøer i Nes.

Årnes Vel ønsker likevel at følgende bør vurderes igjen til å komme med i planen som en egen temadel

 • Grendeskoler
 • Grendeskolene var hjørnesteinene i skoleopplæringen i Nes frem til de fleste ble lagt ned rundt begynnelsen av 1950-tallet. Grendeskolene var et svar på et nasjonalt forsøk på å opplyse og undervise befolkningen. I disse miljøene var lærere og lærerinner tett på de som ble undervist og bodde i mange sammenhenger i perioder på skolen de underviste ved.
 • Her kan spesielt nevnes den gamle Brauterseter Skolen på Kjussetervegen ved Øysjøen, som ble nedlagt i 1949.Som et kulturminne fremstår skolen som godt vedlikeholdt og benyttes i dag som et lite museum med intakte klasserom og overnattingsrom for lærer, uthus og utedoer. På skoletunet er det også en gammel låve fra tidligere tid.
 • Et annet spesielt moment var i de tilfeller hvor lærere ikke sognet til skolekretsen og måtte komme langveis fra. Lærere gikk da gjennom skogene på stier, stier som i ettertid er merket som‘lærerinnestien’.
  • Vi i Årnes Vel mener at historien ved grendeskolene er en viktig del av identiteten til en ‘grende kommune’ som Nes.
  • Som et kulturminne fremstår skolen som godt vedlikeholdt og benyttes i dag som et lite museum med intakte klasserom og overnattingsrom for lærer, uthus og utedoer. På skoletunet er det også en gammel låve fra tidligere tid.
 • Gamle sagbruk.
  Sagbruk bør likeledes være et eget tema i kulturminneplanen siden sagbruk har vært en viktig del av skogbrukshistorien i Nes. Kommunen har gjennom tidene gjort seg spesielt gjeldene på de to områdene landbruk og skogbruk.
 • Registering av antall sagbruk og stedsplassering er tidligere utført av teknisk etat i Nes kommune og det ble da registrert ca. 50 slike gamle sagbruk totalt som er avmerket på eget kart. De få som er igjen av disse sagbrukene og som er i brukbar stand, bør være med i planen.
 • Ski hoppbakker i Nes.
 • Tidligere var det mange mindre og større hoppbakker rundt i hele Nes.

I 2015 ble det gjennomført en registrering av disse i privat regi av en ildsjelgruppe, som har utarbeidet en grundig dokumentasjon.

Dette er historie som også bør nevnes i planen.

Årnes 22.08.2017