21. juni 2024

Vedtekter

Vedtekter for Årnes Vel

Vedtatt i årsmøte 9. juni 2020

§ 1 Navn

Foreningens navn er Årnes Vel

 § 2 Formål og virkemidler

2.1       Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets sosiale og  fysiske miljø samt beboernes trivsel og sikkerhet. Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål.

2.2       Foreningen er partipolitisk uavhengig.

2.3       Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.

2.4       Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser.

2.5       Foreningen skal søke å ivareta natur- og miljøvernhensyn i foreningens virkeområde og i den daglige drift.

2.6       Velforeningen har som formål å eie næringseiendommer og drive forretningsmessig eiendomsforvaltning.

2.7       Årnes Vel skal være registrert i foretaksregisteret.

§ 3 Velforeningens geografiske område

         Velets geografiske virkeområde er det området som naturlig sogner til tettstedet Årnes.

§ 4 Juridisk person

Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 5 Medlemskap

5.1       Enhver som bor innenfor foreningens virkeområde og som betaler den fastsatte kontingent, er medlem. Personer som bor utenfor Årnes og som arbeider i eller har sin næringsvirksomhet her, kan være medlem uten stemmerett.

5.2       Ved utmelding refunderes ikke innbetalt kontingent.

 § 6 Kontingent

6.1       Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som betales innen 31. desember. Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen nevnte frist forut for ordinært og ekstraordinært årsmøte, har ikke medlemsrettigheter.

6.2       Medlemskontingenten er den samme for enkeltmedlemmer som for ektefelle/samboere.

§ 7 Årsmøtet

7.1     Velets øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes primært innen utgangen av mars måned, men kan under spesielle tilfeller, som angår helse og sikkerhet utsettes, inntil ledelsen finner det egnet å avholde årsmøte. Det innkalles med minst 14 dagers varsel ved kunngjøring i lokalpressen med opplysning om saksliste. Styret bestemmer tid og sted for årsmøtet. Saksdokumentene til årsmøtet bekjentgjøres for medlemmene samtidig som møtet kunngjøres. Ordinært årsmøte kunngjøres innen 31. januar.

7.2       Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremlegges skriftlig innen 15. februar.

7.3       Årsmøtet behandler:

-Årsmelding fra styret
-Regnskap i revidert stand
-Innkomne forslag
-Budsjett
-Valg av:

-Leder (særskilt valg) for 1 år
-To styremedlemmer for 2 år
-Tre varamedlemmer for 1 år
-Revisorfirma etter innstilling fra styret
-Valgkomité på tre medlemmer inkludert leder for ett år etter innstilling fra styret

7.4       Det velges møteleder, protokollfører og to til å skrive under protokollen sammen med møteleder.

7.5       Valg på årsmøtet og øvrige vedtak fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte medlemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Hver husstand har 1 stemme med mindre de har betalt kontingent for flere medlemskap.

 7.6       Revisor og valgkomiteen rapporterer direkte til årsmøtet.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det nødvendig, eller det skriftlig forlanges av minst 1/4 av medlemmene. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr § 7. Forslag til saker som ønskes behandlet på et ekstraordinært årsmøte, må fremlegges skriftlig for styret minst 3 uker før møtet finner sted.

§ 9 Medlemsmøter

Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal kunngjøres minst 8 dager forut.

§ 10 Styre

10.1     Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene og består av 5 medlemmer. Styret skal forestå den alminnelige forvaltning av foreningen.

10.2     Styret skal:

-Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.
-Stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes felles interesser overfor andre instanser.
-Stå for den alminnelige forvaltningen av foreningen, herunder forvalte velforeningens eiendeler/eiendommer og føre kontroll med foreningens økonomi.
-Etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver.
-Etter beste evne søke å oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter.
-Representere foreningen utad.
-Sørge for at foreningen er forsvarlig forsikret ut i fra de verdier foreningen innehar og den virksomhet som bedrives.

10.3     Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til daglig drift, og har rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Kjøp og salg av fast eiendom og pantsettelse ved låneopptak må godkjennes av årsmøtet med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede. Velforeningen tegnes av styreleder og ett styremedlem.

10.4   Styrets saksbehandling (2) Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte. Styremedlemmene kan kreve møtebehandling.

10.5   Krav om styrebehandling mv (2) Styremedlemmene kan kreve at styret behandler bestemte saker.(1) Styrets leder forbereder saker som skal behandles av styret.

10.6   Forberedelsen av saker:
(1) Styrets leder forbereder saker som skal behandles av styret.
(2) En sak skal forberedes og fremlegges slik at styret har et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag.

10.7   Varsel om styrebehandling:
Styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.

10.8     Alle saker av betydning skal legges frem på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres. Eventuelle dissenser protokolleres.

10.9     Alle medlemmer har rett til innsyn i protokollene fra styremøtene. Innsyn kan nektes av styret i enkeltsaker dersom hensynet til tredjemann tilsier det, eller dersom andre saklige grunner for nektelse foreligger.

10.10   Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er til stede. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.

Et styremedlem kan ikke delta og stemme i saker hvor dette har særinteresser.

§ 11 Regnskap og revisjon

11.1     Regnskapsperioden skal følge kalenderåret.

11.2     Styret skal påse at regnskap blir ført og revidert.

§ 12 Vedtektsendringer

12.1     Forslag til endring av vedtektene må fremmes for styret innen 15. februar.

12.2     Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.   Endringen trer i kraft umiddelbart dersom årsmøtet ikke har besluttet noe annet. Vedtektsendringer vil aldri ha tilbakevirkende kraft.

§ 13 Oppløsning

13.1     Oppløsning av Årnes Vel kan kun skje etter vedtak på ordinært årsmøte med fornyet vedtak i påfølgende ekstraordinært årsmøte. Vedtaket i det ordinære årsmøtet krever minst ¾ flertall og i det ekstraordinære årsmøtet minst 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmene.

13.2     Ved oppløsning av velforeningen skal midlene nyttes til kulturelle og samfunnsnyttige formål innen foreningens virkeområde etter forslag av styret og med vedtak i det ekstraordinære årsmøtet som har vedtatt oppløsning.