24. mai 2024

Historien

Les jubileumsboken om de første 75 årene av velets historie :

Årnes Vel, eller Aarnes og Omegns Vel som det het fra begynnelsen av, ble stiftet i mai 1924. Velet har siden den gang vært aktivt med i utviklingen av Årnes sentrum i alle år, bortsett fra krigsårene 1940-45. Det var åpningen av Kongsvingerbanen i 1862 og åpningen av Årnesbrua 1909, som ga grunnlaget for å utvikle Årnes til et bygdesentrum. I mars 1924 ble en trykt invitasjon sendt til alle husstander i Årnes. Sammen med invitasjonen lå det også et forslag til statuetter. Initiativtager til velforeningen var dyrlege Peter Støve som var født i Gloppen kommune i Nordland. Støve bodde på Årnes fra 1915 til 1930. Det første styremøte i Aarnes og Omegn Vel ble holdt 17. mai 1924.

Det første større tiltak Velet fikk utført var å bygge fortau i Årnes sentrum. Det kunne til tider være vanskelig og nesten ufremkommelig i regnvær og snøsmelting uten ordentlige veier. Et plankefortau ble bygd fra Solberggården til Skysstasjon for 300 kroner. Det var laget noen lignende fortau fra før i sentrum. Disse ble revet i 1937. I 1925 ønsket velet å starte en kinematograf for å skaffe penger til drift. Flere søknader om drift ble sendt Nes herredsstyre, men disse ble avslått. Noen mente at film var umoralsk. Da dannet noen kreative sjeler i velet en egen stiftelse, Nes Selskabelige Forening, som viste filmer for sine medlemmer. Kino var sjeldent på landsbygda og uten velets initiativ med Nes Selskablige Forening ville det ikke vært kino på Årnes den gang. Kinoen ble senere overtatt av kommunen.

I 1926 begynte velet å jobbe for et brannvern, og i 1928 ble Aarnes Brandværn konstituert. Her sto Årnes og Omegn Vel bak som økonomisk garantist. Beboere innfor Årnes betalte avgift for tjeneste mens beboere utenfor ikke betalte. Det ble fort et krav at alle i Nes skulle dekkes av Nes Brandværn og forsikringsselskapene krevde som en betingelse for å gi bidrag. I 1929 ble første brannbilen kjøp. Fra 1957 ble brannvernet kommunalt. Verdien av Nes Brandværn ble taksert til kr 60 000. Billighetserstatningen på 12 000 kroner som brandværnet fikk, ble overført til velet.

Allerede i 1934 ble velet eiendomsbesitter i Årnes sentrum. Etter makeskifte og noe uenighet blant medlemmene om eierskap og tomtekjøp, fikk velet et tilbud fra Nes Hovedsogns Sparebanks konkursbo om kjøp av det som i dag er tomta hvor Velgården står. Uenigheten rådet i flere år, og i 1950 ble tomten solgt til Norsk Brændselsolje A/S med forbehold om at det skulle bygges et større bygg som skulle inneholde bensinstasjon, kafe og restaurant. Byggeplanene ble redusert til bensinstasjon og kiosk. Dette var ikke i samsvar med salgskontrakten og velet hevet kjøpskontrakten. I 1957 var igjen Aarnes om Omegn Vel eier av tomta. Utarbeidelse av byggeplaner for tomten startet umiddelbart og i desember 1958 var første del av bygget ferdigstilt. Andre byggetrinn sto ferdig i mars 1961. Årnes vel har senere også kjøpt Bjørkheim i Kirkevegen, og en tomt i Silovegen, som grenser inntil Velgården.

Da kommunen i 1949 ville flytte Årnes Kornsilo ble det anlagt fri veggrunn over velets tomt, Kornsilovegen. Styret i velet godtok delingen. På grunn av denne delinger har velet den dag i dag eiendom på begge sider av Silovegen ved krysset til Jernbanegata. Da Silovegen ble rustet opp i 1959, søknad velet om å slippe kostnader for utbedringen av veien, i og med at velet hadde avgitt grunn vederlagsfritt tidligere. De fikk ikke medhold i sin søknad til formannskapet, og måtte betale sin andel av kostnadene.

Årnes Vel har igjennom tidene hatt mange forskjellige gjøremål og oppgaver enn de som er tidligere nevnt. Bårehus ved Årnes kirke 1929, egen kvinneforening 1938-1958, vegbelysning fra 1924, kloakkrør i sentrum med byggestart i 1946, folkebad ved Årnes folkeskole 1926-1952, felles søppeltømming fra 1946 til dette ble en offentlig og kommunal oppgave, hvilebenker i og rundt Årnes 1953- til dagens dato, utplassering av telefonkiosker 1975, utsmykning av jernbaneundergangen 1977, tivoli under Årnesdagene 1981-1982, drift av Dragsjøhytta 1988-1996, samt mange andre små og større saker, og ikke minst alle tildelinger av økonomiske midler til vel-formål i andre lag og foreninger i og rundt Årnes.