19. juli 2024

Uttalelser til planforslag for Årneskvartalet – GBNR. 168/36 M.FL. Saksnr. 2016/1160

Årnes Vel har behandlet saken i sitt styremøte 15.08.2017 og avgir herved følgende uttalelse:

Kommentarene til planforslaget har dels sin bakgrunn i vurdering av konsekvensene for Årnes som tettsted, men også som et betydelig eiendomsbesitter i geografisk nærhet av et mulig fremtidig Årneskvartalet.

Velet vil innledningsvis henvise til saksfremlegget der rådmannen avslutningsvis trekker en foreløpig konklusjon i saken. Denne konklusjon kan Velet i stor grad slutte seg til.
I tillegg vil vi spesielt fremheve følgende saker – (flere av de tidligere kommentert av Velet i tidligere uttalelser):

PARKERING.

I tidligere uttalelse av 05.12.2016 påpekte Velet følgende: “Totalt antall p-plasser i området må ikke reduseres ved utbyggingen”.

I kommentaren fra utbygger skrives det følgende: “Byggeprosjektet vil løse sitt eget parkeringsbehov innenfor egen bebyggelse, men det kan ikke påregnes at byggeprosjektet skal tilrettelegge for “fri” sentrumsparkering innenfor egne tomtegrenser”.

I planforslaget fremgår det at utbygger legger opp til 1 parkeringsplass pr. leilighet og 1 parkeringsplass pr. 200 kvm. næringsareal. Likeledes fremgår det at planen er å tilrettelegge for helserelatert virksomhet i hele 2. etg. Dette vil være virksomhet som krever parkeringsplasser i nærområdet og 1 plass pr. 200 kvm. synes meget begrenset.

Velet har de senere årene i mange uttalelser påpekt den til dels kaotiske parkeringssituasjonen som er i Årnes sentrum store deler av døgnet. At det i planforslaget legges opp til å “fjerne” et stort antall av dagens parkeringsplasser i området uten at disse erstattes, mener Velet er uheldig.

RIGG.

I tidligere uttalelse av 05.12.2016 påpekte Velet følgende: “Når eventuelle byggearbeider igangsettes må det tenkes grundig gjennom hvor riggplass for bygget skal være. Denne må ikke medføre at mange parkeringsplasser blir beslaglagt til dette”.

I planforslaget fremgår det at riggplass kan etableres ved at Jernbanegata stenges i deler/hele byggeperioden. Det antas at dette gjelder på strekningen Optiker Øiesvold til BB-senteret. Dette vil i så fall bety at Velets eiendom vil komme i umiddelbar nærhet til der gata stenges. Dette vil kunne ha negativ innvirkning på trafikk og andre forhold relatert til Velets eiendom. Før gata eventuelt stenges, forutsettes det derfor at det foreligger en vurdering og godkjenning av Nes kommune på hvordan kjøremønster etc. skal være i byggeperioden.

TILFLUKTSROM.

Velet kan ikke se at dette er omtalt i planforslaget, men bør vurderes da det er svært få tilfluktsrom på Årnes. 

BYGGEHØYDE.

I planforslaget legges det opp til en byggehøyde på 7 etasjer i den delen av kvartalet som vender mot Velets eiendom. Følgende anføres til dette:

Det fremkommer ikke klart hvordan fasaden mot vår eiendom (Velgården) vil bli. På noen tegninger synes dette å bli en rett vegg på 7 etasjer, mens på andre tegninger er 5.-7. etasje inntrukket.

I analysen av sol- og skyggeforhold fremgår det at ved vår- og høstjevndøgn, 20.mars/september, vil skyggen fra Årneskvartalet falle inn over deler av vår eiendom ca. kl. 10.00. Dette betyr at i perioden 20. sept. til 20. mars vil vår eiendom i lange perioder bli helt eller delvis skyggelagt. Dette anses som uheldig for flere av leietakerne i Velgården.

Årnes, 23.08.2017