24. mai 2024

Høringsforslag – kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2031

Årnes vel behandlet på sitt siste styremøte ovennevnte høringsforslag og har følgende kommentarer:

I henhold til overordnede planer og kommuneplan for Nes vil antall innbyggere i område Årnes øke betydelig i årene fremover.

Dette medfører at det må tilrettelegges for nærfriluftsliv samt at innbyggerne kan komme ut i naturen rundt Årnes uten at utbygging stenger for dette. I tillegg må det tilrettelegges for at idretten får gode vilkår for sitt arbeid for både aktive utøvere samt morsjonsaktiviteter.

Derfor må det være fokus på følgende:

a. Tilrettelegge strekningen langs Glomma fra brua over Glomma ved Årnes til Funnefoss for aktivt friluftsliv. Dette innebærer bl.a. gjennomføring av planene for Høieparken samt forlengelse av tursti fra Hennisand til Funnefoss.

b. KDP Årnes må inneholde planer for grønne områder (parker/lekearealer) i forbindelse med utvikling av Årnes Sentrum.

c. Opprettholde/etablere grønne soner gjennom fremtidige byggeområder slik at innbyggerne kan nå ut i den flotte naturen rundt Årnes uten fysiske stengsler.

d. Etablere gang-/sykkelvei langs Svarverudvegen fra rundkjøring og i retning Østgård. Det er også et stort behov for å etablere gang-/sykkelveier på den andre siden av brua i retning Hvam og Vormsund.

e. Med økt befolkning og derved økning i idrettslig aktivitet har ikke R&Å IL arealer idag som tilfredsstiller fremtidig behov. KDP for Årnes må derfor inneholde planer for hvordan deres arealbehov kan dekkes.

Årnes, 8. februar 2019