21. juni 2024

Uttalelse kommunedelplan Årnes

SAKSNR. 2016/1109 KOMMUNEDELPLAN FOR ÅRNES.

Årnes Vel ønsker å fremme nedennevnte høringsinnspill i forbindelse med kommunedelplan for Årnes.

Innledningsvis vil vi henlede på at dette er en plan som skal være for perioden 2018-2040. Den bør derfor ha et langsiktig perspektiv i sitt innhold. Velet mener at dette ikke er tilfelle på flere punkter og vil spesielt henlede på følgende:

  • E16 – hvis denne blir bygget, f.eks. over elveløpet ved Nestangen – hvilken konsekvens vil dette ha for Årnes?
  • Trafikk og parkering – KDP inneholder ingen langsiktig plan for hvordan dette kan løses. Dette løses kanskje ved mindre bruk av bil hos den enkelte, men med den befolkningsøkning som kommer på Årnes i perioden vil dette mer enn oppveie reduksjonen i bruk av bil.
  • Geografisk plassering av ny barneskole – prognosen for økning i elevtall ved nåværende Årnes skole tilsier at denne i løpet av få år ikke vil kunne ta imot alle elever som sogner til skolen – nærskoleprinsippet. Å busse elever til f.eks. Fjellfoten skole anses som en dårlig løsning.

For øvrig har vi følgende kommentarer:

VELETS EGNE EIENDOMMER.

  • Velgården inngår nå på en liste over bygninger der det synes å være strenge retningslinjer for hva som kan gjøres med gården i forhold til påbygg/tilbygg o.l. Hvis dette vedtas vil det bety restriksjoner i forhold til utseende, materialvalg etc. Inntil dette er nærmere presisert aksepterer vi ikke at vår eiendom blir underlagt dette regelverk.
  • Vår tomt foran blomsterbutikken til Nilsen synes å være planlagt som grøntområde. Hvis dette er tilfelle aksepteres dette ikke uten at det blir ytet kompensasjon for en verdifull tomt i Årnes sentrum.

GEOGRAFISK UTSTREKNING.

Kommunedelplanen må ikke legge for snevre rammer for geografisk utstrekning. Den bør også ta opp i seg forhold som indirekte har med tettstedet Årnes å gjøre. Dette gjelder f.eks.

* tilførselsveier til bygdesenteret

* hvordan utnytte maksimalt den verdi som nærhet til elvene har

* hvordan tettstedet skal fungere i forhold til annen nær bebyggelse, f.eks. Fjellfoten

* synliggjøre hvilke områder som kan inngå i en utvidet geografisk utstrekning hvis behovet for dette melder seg innen planens utløp i 2040.

REKRASJONS-/GRØNTOMRÅDER.

Årnes er omkranset av dyrkbar mark og store skogområder og har en naturlig geografisk deling i form av Glomma og jernbanen som passerer gjennom sentrum. Bortsett fra en mulig sykkel-/gangvei langs Glomma/Vorma til Vormsund synes det naturlig å konsentrere seg om området øst for Glomma.

En bør således ha fokus på følgende:

* Videreføre det vedtak som nå er truffet om at elvebredden langs Glomma fra brua over Glomma og til Hennisand avsettes til friluftsliv og rekreasjon. Vedr. utnyttelse av området se under punktet Parkering.

* Sikre at fremtidig utbygging ikke sperrer for muligheten til å komme ut i skogsområdene. Dette kan skje ved at det etableres grøntkorridorer med gang/sykkelvei gjennom bebyggelsen slik at en naturlig ferdsel kan finne sted. Fra Drognestoppen mot tursiden til Dragsjøhytta er et godt fremtidig eksempel på en slik korridor.

* Sikre grønne lunger i sentrum av Årnes, dvs. tettstedet Årnes må ikke kun bestå av hus og asfalt. Dette må skje i nært samarbeid med grunneiere og som et viktig element i en helhetlig planlegging.

* Legge til rette i de nære skogsområder i forhold til merking av løypenett og etablering av sittegrupper, gapahuker etc.

BEBYGGELSE.

Dette avsnittet kan naturlig deles i to – næring og boligbebyggelse.

Generelt mener Velet det er viktig å beholde sentrumskjernen av Årnes med en bebyggelse som tar utgangspunkt i slik det er i dag. Dvs. ny bebyggelse må størst mulig grad tilpasses den eldre trehusbebyggelsen som gir Årnes et særpreg.

Næring:

* Tilrettelegge for flere næringssentra ala det som nå er etablert i “Sparebankgården”.

* Hvis trase for E-16 kommer i nærheten av Årnes bør det sikres næringsarealer langs traseen.

* Målrettet innsats mot små og mellomstore bedrifter primært innenfor kunnskapsbasert sektor – etableres i og ved bygdesenteret

* Skape sentrumskjernen til noe unikt – ikke et “mini-Jessheim” – når det gjelder forretninger og andre tilbud. Årnes vil uansett ikke kunne konkurrere med de større sentrene på Romerike når det gjelder størrelse og antall butikker. For å få mennesker til å oppsøke Årnes må en forsøke å tiltrekke de av andre positive årsaker.

* Det må vurderes behov for tilfluktsrom i nye byggesaker.

Boliger:

* Etter velets mening finnes det store muligheter til fortetting/utbygging innenfor hele planområdet uten at dette nødvendigvis betyr en veldig komprimert bebyggelse i sentrum. Det finnes f.eks. flotte utbyggingsområder øst for Årnes sentrum som er i akseptabel avstand og hvor det allerede er noe infrastruktur.

* Det må tilrettelegges for en allsidig boligbygging, dvs. ikke kun leiligheter i blokk. Denne type boliger tiltrekker seg ikke i tilstrekkelig grad barnefamilier. Derved oppstår det en skjev aldersfordeling som er lite ønskelig.

FYSISK AKTIVITET OG IDRETT.

* Velet mener det er svært viktig å etablere området som i dag har tittelen Campus Nes. R&Å IL må være en viktig bidragsyter i prosessen og arealbehov og øvrig planlegging må skje i nært samarbeid med R&Å IL. Det forutsettes at de flytter sine aktiviteter til den nye idrettsparken. Dette vil kunne frigjøre areal som er svært sentrumsnært og som kan bygges ut med boliger som er attraktive for barnefamilier. Grusbane kan benyttes til parkering og annen aktivitet (helsehus/omsorgsboliger) tilknyttet aktiviteten Nes sykehjem.

Velet mener det er riktig å bygge ut idrettsparken som en helhetlig løsning. Dvs. etablere barneskole, en idrettshall til, samt arealer til fotball, friidrett og andre aktiviteter. Derved slipper en å bygge hall kun i forbindelse med skole og en får en totalitet i forhold til bygging som vil redusere kostnader. Henviser i denne sammenheng til for eksempel til Moelv der det nå bygges ny barneskole, flerbrukshall, svømmehall (allerede bygd på Årnes) samt uteareal til andre idrettslige aktiviteter i en entreprise. Etablering av Campus Nes vil også styrke muligheten til å beholde og utvikle Nes VGS til en viktig VGS i nye region Viken.

Velet er klar over at disse planene vil beslaglegge dyrket mark, men mener at det allikevel er riktig å gjennomføre dette. Som en kompensasjon kan jo f.eks. utbygger gjennomføre nydyrking andre steder i Årnes-området.

* For øvrig henvises til avsnittet om rekreasjon og grøntområder der utøvelse av fysisk aktivitet er sentrale elementer for bruk av grøntområder.

VEIER, PARKERING, GANG-/SYKKELVEIER, OFFENTLIG KOMMUNIKASJON.

Veinett i og omkring Årnes.

* Etablering av ringvei rundt ytterkant av Årnes – fra Kjuushagan til Fjuk. Dette vil kunne avlaste trafikkbildet i sentrum av Årnes

* Hvordan redusere trafikken gjennom sentrum – alternativer så ikke “alle” må gjennom strekningen fra undergangen til rundkjøring ved Sparebankgården. Nåværende skisserte løsning er ikke tilstrekkelig for å løse utfordringen.

* Det bør vurderes å etablere undergang under jernbanen ved «Gorolund». Dette vil avlaste trafikken på Øvre Hagaveg mot sentrum. At denne vil bli flomutsatt synes vi ikke er noe argument. Det vil kun gjelde korte perioder i året.

* Nåværende bru over Glomma er ikke tilstrekkelig på sikt. Alternativer som kan tenkes må inn i planen.

* Deler av sentrumskjernen forutsettes å være bilfri. Dette krever i tilfelle en prosess hvor det etableres parkeringsplasser utenfor sentrumskjernen. I tillegg bør det unngås å etablere aktiviteter som krever “kjøring til døra” av f.eks. drosjer.

Parkering.

Parkeringssituasjonen i sentrum oppleves i perioder som tilnærmet kaotisk. Her kan det tenkes følgende tiltak:

* Antall parkeringsplasser i sentrum må ikke reduseres ved etablering av ny bygningsmasse. Hvis situasjonen på sikt medfører redusert behov for parkering kan frigjort areal brukes til grøntarealer.

* Det må ikke etableres ny virksomhet i sentrumskjernen uten at denne virksomheten har til disposisjon parkeringsarealer til sin virksomhet på eget område.

* Areal f.eks. ved Circle-K mot jernbanen kan tas i bruk til parkering (parkeringshus).

* Forslag om at evja som begynner ved brua over til tangen og som går opp til siloen langs Høievegen gjenfylles og benyttes til friluftsliv/idrett og parkering. Parkering kan benyttes for biler som står det meste av dagen mens mennesker pendler eller er på jobb på Årnes. Anslått kan det antagelig etableres minst 150 plasser på dette området. I tillegg kan denne parkeringsplassen brukes til messer, sirkus etc.

I tillegg til parkeringsplass kan området benyttes til etablering av lekeplass, sandvolleyball, skatepark etc.

At arealet under flom vil kunne bli liggende under vann mener vi har mindre betydning. Det som etableres på området må tåle å stå under vann i perioder.

 Gang-/sykkelveier.

For å nå målene om at mennesker i Årnes-området i større grad skal sykle/gå enn å kjøre bil må planen inneholde konkrete tiltak som gjør dette mer attraktivt og mindre trafikkfarlig. Velet vil i denne sammenheng foreslå at det etableres følgende gang-/sykkelvei i området:

* Fra Rotnes-krysset og mot Hvam og Vormsund.

* Over Årnes-brua – tilsvarende løsning som på Vormsund-brua. Løsningen i dag er helt uakseptabel.

* Fra rundkjøring ved Sparebankgården til Espira barnehage. Mulig forlengelse over Svarverud hvis dette er mulig uten for store inngrep i hager i området.

* Forlengelse langs veien mot Skarnes fra Runni til Husmo

* Langs Nedre Haga-vei

* Langs Høieveien forbi Høie boligområde.

Ved gjennomføring av disse tiltakene vil det være mulig å sykle/gå inn mot Årnes sentrum på trygge veier.

Offentlig kommunikasjon.

For å gjøre Årnes attraktiv som møteplass for ulike aktiviteter må offentlig kommunikasjon opptrappes. Det er viktig at denne kommunikasjon går og kommer til et sted, dvs. jernbanetomta. Ut fra en antakelse om økt kollektivtrafikk i årene fremover må det vurderes om jernbanetomta har tilstrekkelig kapasitet til å håndtere dette.

 

Årnes Vel