24. mai 2024

Uttalelse detaljregulering – Drognesjordet – sak 2018/1278

Årnes Vel har behandlet ovennevnte sak på sitt styremøte 23.10.2018.

Det ble vedtatt følgende uttalelse:

* Som tidligere påpekt er Årnes Vel betenkt på trafikkutviklingen på Øvre Hagaveg. Det vedtas nye boligområder uten at det foreligger klare planer for hvordan den stadig økende trafikk på veien skal løses. Vi er kjent med eventuell påkobling til rundkjøring, men disse planene synes foreløpig å være på et tidlig planstadie. I tillegg er velet i tvil om dette er en god løsning i en lengre tidshorisont. Konkrete planer og vedtak må derfor gjøres så snart som mulig.

* I tidligere planer, bl.a. påpekt av Statens Vegvesen i deres uttalelse om Evangtunet, er det planlagt undergang under jernbanen ved “Gorolund”. Statens Vegvesen skriver at dette er et element i reguleringsplanen for Drognesjordet. Hvis dette er tilfelle mener vi dette må hensyntas i denne detaljregulering. Et annet moment i forbindelse med denne undergangen er BaneNOR’s planer om sanering av overganger på Kongsvingerbanen. Dette vil muligens kunne være et element i forbindelse med etablering av ny undergang. Mange forhold taler derfor for at planlegging av en slik undergang må vurderes. Velet støtter sterkt at det blir igangsatt en slik planlegging som kan bety en reduksjon av trafikken inn mot Bruvegen.

Årnes, 06.11.2018.