16. april 2024

Oppstart av planvedlikehold av gjeldende kommuneplan i Nes og offentlig ettersyn av planprogram – saksnr. 2018/1041.

Styret i Årnes vel har behandlet saken i sitt styremøte 08.05.

Vi forbeholder oss muligheten til å komme tilbake med våre synspunkter senere i prosessen, men har innledningsvis følgende kommentarer:

  • Vi leverer et omfattende høringsinnspill i forbindelse med KDP for Årnes og forutsetter at disse synspunkter også ivaretas i kommuneplan for Nes.
  • Spesielt er vi opptatt av temaet dyrket mark (en restriktiv holdning må ikke gjelde kun for Årnes), samt trafikale forhold.

For Årnes Vel
Vidar Nordby
Leder