19. juli 2024

Velets uttalelse om TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 -2019

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 -2019 Offentlig ettersyn

Årnes Vel behandlet i sitt styremøte 04.10.2016 ovennevnte plan. Vi gjentar nedenfor noen av de punkter som vi meldte inn allerede i forrige plan for perioden 2013-2016. I tillegg har vi noen nye punkter.

Utsendt plan er, i likhet med forrige plan, et godt dokument for Nes kommune. Siden den ble vedtatt har det skjedd en ytterligere utbygning av Årnes og omegn og Årnes er i regionale og kommunale planer valgt ut som det sted som skal vokse mest i kommunen de kommende år. Vi mener derfor at Årnes som bygdesenter må prioriteres bedre i forslaget. Det er stor gjennomgangstrafikk gjennom Årnes. I tillegg kommer trafikk med bil, sykkel og til fots i/til sentrum, skoler, barnehager samt til kollektivtilbudet ved Årnes stasjon. Alt dette krever en god trafikkavvikling og sikring.

I dag er det stor trafikktetthet ved undergangen mot brua og videre forbi CircleK-stasjonen. Dette vil øke betraktelig når planlagt utbygging i Årnes området gjennomføres.

Følgende viktige tiltak foreslås:

 • Det må allerede nå begynnes planlegging av ny bru i umiddelbar nærhet til Årnes i samarbeid med sentrale myndigheter. Kanskje sør for Årnes.
 • Det må snarest planlegges og etableres ringveg med opplyst gangveg fra Høievegen over Runni, Svarverud, Fjuk og ned til Øvre/Nedre Hagaveg. (mot ny bru? )
 • Rundkjøringer ved CircleK., og Nes videregående skole må prioriteres.
 • Fuglefjellvegen må snarest erstattes med ny adkomstveg mellom Årnes og E16. Nåværende veg er trafikkfarlig med mange ulykker.
 • Et planlagt fortau/gangveg langs Svarverudvegen fra sentrum til Kløverenga må i første omgang også forlenges til Hagaskogen barnehage. Dette er en strekning som er svært trafikkfarlig for gående og kjørende. Fotgjengerfelt etableres ved Hagaskogen barnehage.
 • Det bør etableres gang-/sykkelvei langs Høievegen.
 • Elvepromenaden langs Glomma må knyttes sammen med Øvre Hagaveg ved at det etableres gang-/sykkelvei under jernbanen ved «Gorolund».
 • Undergangen under jernbanen er et trafikkfarlig punkt. Det er ofte vanskelig å oppdage myke trafikanter som krysser over veien. Det må utredes hvilke tiltak som kan gjøres.
 • Det må etableres busslommer langs flere veger. I dag stopper busser i vegene på de fleste plasser for på- og avstigning. Dette gjelder spesielt skolebusser.
 • Fotgjengerfelt må generelt markeres og få en bedre lyssetting. Kanskje med trafikklys.
 • Regler for snøbrøyting i og rundt Årnes må endres, slik at det brøytes oftere enn dagens regler tillater. Nes kommune må sammen med grunneiere gjøre Årnes sentrum tryggere å ferdes i ved å brøyte og strø oftere vinterstid.
 • Allerede etablerte gang-/sykkelveier må vedlikeholdes slik at det ikke utgjør en fare å ferdes på dem p.g.a. sprekkdannelser etc.
 • Gatebruksplanen for Årnes er nå ferdig og sentrum fremstår som et flott sted å ferdes. Det må sørges for at kommunen har nødvendig utstyr for å vedlikeholde denne på en ordentlig måte.
 • Gatelys må snarest settes i stand når feil oppstår og må være på mye av døgnet høst/vinter.
 • Forholdene til gående/syklende over Årnes-brua er uakseptable. Her må planene forseres med tanke på å «henge» på gang/sykkelvei på siden av brua, ref. f.eks. Vormsund-brua.