21. juni 2024

UTTALELSER TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2022 -2026 NES KOMMUNE SAK 22/1810

Årnes Vel behandlet i sitt styremøte 10.05.2022 ovennevnte plan. Vi gjentar nedenfor noen av de punkter som vi meldte inn i tidligere planforslag. I tillegg har vi noen nye punkter.

Utsendt plan er, i likhet med forrige plan, et godt dokument for Nes kommune. Men mange av de står fremdeles uten tiltak. Siden den ble forrige planen bler vedtatt har det skjedd en ytterligere utbygning i og rundt Årnes. Årnes er i regionale planer valgt ut som det sted som skal vokse mest i kommunen de neste årene. Vi mener derfor at Årnes som bygdesenter må prioriteres bedre for den økende trafikken i sentrum. Det er stor gjennomgangstrafikk gjennom Årnes. I tillegg kommer trafikken med biler, sykelister og de til fots i og til sentrum, skoler, barnehager, samt til kollektivtilbudet ved Årnes stasjon. Alt dette krever en god trafikkavvikling og sikring.

I dag er det stor trafikktetthet ved undergangen mot brua og videre forbi
Circle K-stasjonen. Dette vil øke betraktelig når den planlagte utbygging i Årnes området gjennomføres.

Følgende viktige tiltak foreslås:

 • Begynne planlegging av ny bru i umiddelbar nærhet til Årnes i samarbeid med sentrale myndigheter. Kanskje sør for Årnes, eventuelt tilknytting til ny E16 om det blir aktuelt.
 • Det bør snarest planlegges og etableres en ringveg med opplyst gangveg fra Høie over Runni, Svarverud, Fjuk og ned til Øvre/Nedre Hagaveg. (mot evt. ny bru)
 • Rundkjøringer Nes videregående skole må prioriteres.
 • Fuglefjellvegen må snarest erstattes med ny adkomstveg mellom Årnes og E16. Nåværende veg er trafikkfarlig med mange ulykker.
 • Et planlagt fortau/gangveg langs Svarverudvegen må prioriteres. Dette er en strekning som er svært trafikkfarlig for gående og kjørende. Etablering av fartsdempende tiltak har ikke bedret sikkerheten vesentlig på strekningen.
 • Det bør etableres gang-/sykkelvei langs veier og gater som er tilknyttet skoler og Årnes sentrum.
 • Elvepromenaden langs Glomma må knyttes sammen med Øvre Hagaveg ved at det etableres en undergang for biltrafikk med gang-/sykkelvei under jernbanen ved «Gorolund».
 • Det må etableres busslommer langs flere veger. I dag stopper busser i vegbanen for av- og påstigning. Dette gjelder spesielt skolebusser.
 • Fotgjengerfelt må generelt markeres og få en bedre belysing. Kanskje trafikken bør lysregulertes.
 • Regler for snøbrøyting i og rundt Årnes må endres, slik at det brøytes oftere enn dagens regler tillater. Nes kommune må sammen med grunneiere gjøre Årnes sentrum tryggere å ferdes i ved å brøyte og strø oftere på vinterstid.
 • Allerede etablerte gang-/sykkelveier må vedlikeholdes slik at det ikke utgjør en fare å ferdes på dem etter sprekkdannelser etc.
 • Gatebruksplanen for Årnes er nå ferdig og sentrum fremstår som et flott sted å ferdes, med enkelte unntak etter gravearbeider. Det må sørges for at kommunen har nødvendig utstyr for å vedlikeholde denne på en ordentlig måte.
 • Gatelys er et gjentagende problem som snarest må settes i stand når feil oppstår. Det er viktig at dette fungerer høst/vinter.
 • Forholdene til gående/syklende over Årnes-brua er uakseptable. Sett i sammenheng med utbedringene på vestsiden av brua må planer med å «henge» på gang/sykkelvei på siden av brua iverksettes, ref. f.eks. Vormsund-brua.