19. juli 2024

Uttalelse vedr. Nes kommunes plattform for helhetlig frivillighetspolitikk

Årnes Vel har behandlet høringsutkastet på sitt styremøte 4. april og har følgende kommentarer:

Som det blir påpekt i høringsutkastet har allerede Nes kommune en meget aktiv frivillig sektor med et bredt spekter av aktiviteter. Her er det ikke snakk om å “finne opp hjulet pånytt”, men heller videreutvikle det gode samarbeidet som er mellom kommunen og frivillig sektor.

Etter vårt syn bør følgende tiltak gjennomføres:

a) En organisatorisk enhet i kommunen, etter vår oppfatning kulturetaten, bør få totalansvaret for dialog og samarbeid med frivillig sektor. Hvorfor vi velger kulturetaten skyldes at hovedmengden av samarbeid mellom kommunen og frivilligheten allerede skjer i denne etaten. Dette eliminerer ikke at andre virksomheter innen kommunen kan samarbeide med frivillig sektor, men arbeidet skal koordineres via kulturetaten.

b) For ytterligere å løfte frem viktigheten av frivillig sektor må kulturetaten få en mer fremtredende plass i kommunens administrasjon. Dvs. at kulturetaten igjen løftes frem som en egen organisatorisk enhet rapporterende direkte til rådmannen.

c) De 3 rådene – Idrett-, Kultur- og Friluftsråd må tilføres administrative ressurser, f.eks. i form av sekretær- og utredningskompetanse. Dette vil gjøre rådene bedre i stand til å utføre sine rolle. Rådene bør i større grad bli lyttet til når de fremmer sine uttalelser.

d) Innledningsvis i høringsutkastet skrives det bl.a.: Frivilligheten lever av lyst og dør av tvang”. Uten å dra denne fremstillingen for langt kan den kanskje også omskrives til: “Frivilligheten lever av lyst og dør av mangel på økonomiske tilskudd”. Med dette mener vi at ingen frivillig organisasjon klarer seg uten en viss økonomisk plattform. Altfor mange organisasjoner idag bruker for mye ressurser på å skaffe seg en økonomisk plattform til sin drift. Ressurser som heller kunne vært brukt til glede for de som organisasjonen jobber med og for. Kommunen må derfor være forberedt på å øke den økonomiske støtten til frivillig sektor i årene fremover.

Høringsutkastet gir en overordnet tilnærming til samarbeidet mellom kommunen og frivilligheten. Det kan sikkert være nødvendig å ha en overordnet tilnærming til dette, men det viktigste er hva som skjer i det daglige i samhandlingen. Ved bl.a. å gjennomføre våre 4 forslag tror vi samarbeidet vil bli ytterligere styrket.

Årnes Vel