24. mai 2024

Uttalelse til: Detaljreguleringsplan for Raumnes Brygge

Årnes Vel ønsker å komme med følgende kommentarer til detaljreguleringsplanen for Raumnes Brygge:

Byggehøyde på 6-7 etasjer eller høyere.

Vi er prinsipielt ikke imot at det bygges høyere enn 4 etasjer på Årnes. Men vi er betenkt på at det nå fremmes enkeltsaker uten at disse sees som ledd i en helhetlig plan. Dvs. på hvilke arealer skal det nå og i fremtiden være tillatt å bygge mer enn 4 etasjer? Vi antar at en samlet plan for Årnes som nå er under utarbeidelse vil ivareta dette. At det nå i mellomtiden fremmes og innvilges enkeltsaker mener vi er uheldig.

Når det gjelder Raumnes Brygge – skal det f.eks. tillates bygninger på 6-7 etasjer langs hele Glomma? Det vil i så fall på sikt kunne bety at det vil bli en “mur” mellom Årnes og Glomma. Vi mener at en av kvalitetene på Årnes er nærheten til elva. Ved å tillate 6-7 etasjer på Raumnes Brygge vil dette kunne medføre at en i løpet av noen år opplever at Årnes skilles fra elva fordi det bygges flere lignende bygg med samme eller flere etasjer. Vi anbefaler derfor at denne saken behandles på samme måte som FysArkgården. Dvs. utsette saken inntil ny reguleringsplan (som det nå jobbes med) er vedtatt.

Trafikale forhold:
Vi har i mange sammenhenger vært svært bekymret for trafikkavviklingen på Årnes. Det blir vedtatt stadig flere utbygginger på Årnes noe vi generelt anser som positivt. Men det gjøres ikke noe med infrastrukturen. Dette betyr at stadig flere biler bruker området fra Årnes bru – forbi Statoil og frem til rundkjøringen mot Svarverud og Droggedalen. Ytterligere utbygging på Raumnes Brygge vil belaste dette trafikkbildet ytterligere.Det må derfor så snart som mulig utarbeides kort- og langsiktige løsninger for å redusere trafikken på denne strekningen. En av løsningene kan være å etablere en avkjøring fra den rundkjøring som skal etableres i bunnen av Fjukbakken hvor veien føres under jernbanen og kommer ut ved Gorolund. Vi er klar over at denne løsningen vil være problematisk i forhold til undergang under jernbanen kontra vannstand i Glomma. Men kanskje det er bedre at denne veien er sperret i noen dager i løpet av året i forhold til de gevinster en oppnår. Mye av trafikken på Øvre og Nedre Haga veg som nå må via veien ved Statoil vil kunne benytte denne undergangen.