21. juni 2024

UTTALELSE OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANFORSLAG DETALJREGULERING ØVRE FJUK B_F6-8

Årnes Vel har behandlet oversendte infobrev om oppstart av reguleringsplan Øvre Fjuk B_F6-8
som sak 62-22 med følgende uttalelse:

Årnes Vel synes det er positivt med videre utvikling av dette området.

Som tidligere påpekt er Årnes Vel betenkt over trafikkavviklingen på Øvre Hagaveg.
Det er for tiden stor utbygging på Fjellfoten og nå etter hvert på Øvre Fjuk.
All utbyggingen langs Øvre Hagaveg fører til større trafikkbelastning enn det vegen etter Årnes Vels mening
er dimensjonert for. Særlig problematisk er krysset mellom Øvre Hagaveg og Fv 175 Bruvegen.
Etter vårt skjønn er snarlig bygging av en rundkjøring her den eneste akseptable løsningen.

Tidligere har det versert planer om en undergang under jernbanen ved Evang/Gorolund.
Disse planer bør nå følges opp, da det er fullt mulig å etablere en undergang tilpasset vannstand i Glomma til enhver tid.
(J.fr. lignende løsning jernbaneundergangen i Kongsvinger.