24. mai 2024

Protokoll fra Årsmøte for driftsåret 2016

Protokoll

Årsmøte i Årnes Vel, 21. mars 2017

Sted:           Peking Palace, Årnes
Tilstede:      15 medlemmer

Sak 1. Konstituering

Innkallingen ble enstemmig godkjent.
Finn Egil Kverme ble valgt til møteleder.
Grethe Kverme ble valgt til referent.
Elisabeth Bråtner og Nils Martinsen ble valgt til å underskrive årsmøteprotokollen.

Sak 2. Årsmelding:

Vidar Nordby la fram årsmeldingen.
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

Sak 3. Regnskap og revisjon

Roy Arne Andersen gjennomgikk regnskapet og revisjonsberetningen.
Overskudd tillegges egenkapital.
Regnskap og revisjonsberetning ble enstemmig godkjent.

Sak 4. Budsjett for 2017                       

Roy Arne Andersen gjennomgikk budsjett for 2017.
Budsjettet ble tatt til orientering.

Sak 5. Innkomne forslag

       Det var ingen innkomne forslag.

Sak 6. Valg

Finn Egil Kverme ledet valget.

Valgets resultat:
Styreleder:

Vidar Nordby                   1 år (gjenvalg)

Styremedlemmer:

Roy Arne Andersen        2 år (gjenvalg)
Terje Smith                     1 år (ikke på valg)
Øyvind Bjerkli                 1 år (ikke på valg)
Harald Verket                  2 år (gjenvalg)

Varamedlemmer:                 

Frode Engebretsen          1 år (ny)
Kristin S. Kløfta                1 år (ny)
Wenche Nygård               1 år (ny)

Arrangements-/dugnadskomite:                   

Bjørn Hofsrud                  1 år
Peder Ole Brubak            1 år
Herbjørn Haugnæss        1 år
Kai Nereng                      1 år

Valgkomite:                          

Dagfinn Pedersen                1 år
Hilde Willersrud                    1 år
Joar Haug                             1 år

Revisor:                                

Årnes Revisjon AS

7.Avslutning

  Styreleder takket Finn Egil Kverme for god møteledelse.

Det ble overrakt gavekort til Elisabeth Bråtner og Grethe Kverme som gikk av som varamedlemmer til styret. Stein Larsen gikk også av som varamedlem. Han vil bli overrakt gavekort i etterkant, da han ikke var tilstede på årsmøtet.

Møtet ble hevet kl. 20.00.

Etter årsmøtet inviterte velet til servering og medlemsprat.