16. april 2024

Oppstart av reguleringsarbeid – områderegulering del av Runni, Årnes.

Årnes Vel har følgende kommentarer til det skisseprosjekt som ble presentert:

* De fremlagte skisser synes å danne er godt utgangspunkt for videre arbeid.

* Den nåværende bygningsmasse på den del av arealet som ligger mellom “offisersmesse” og kirkegård er foreslått revet. Velet er i tvil om dette er riktig. Riving må i tilfelle vurderes opp mot en god arealutnyttelse for området. Bygningene ligger i utkant av området (koblet mot offisersmesse som foreslås bevart) samt at det er relativt nye og funksjonelle bygg.

* Det var ikke ønske om å trekke Årnes skole inn i dette reguleringsarbeidet. Velet har påpekt tidligere, og mener fremdeles, at større reguleringsarbeider i dette området ikke kan gjøres uten at det tas standpunkt til hvor en fremtidig ny skole skal ligge. I løpet av få år er nåværende skole “sprengt” og en overordnet målsetting i KDP Årnes om at denne skal ligge i Kjuushagan uten at dette er politisk forankret er ren ønsketenkning. Velet mener derfor skoleplassering må inngå i det reguleringsarbeid som nå startes.

* Rundkjøring i Droggedalen må være på plass før omfattende utbygging starter. Trafikkforholdene er allerede vanskelige ved avkjøringene som er der idag. Ytterligere trafikk i området er derfor ikke akseptabelt. Det må også tas grep for at trafikken fra/til Runni gjennom Runnivegen/Kirkevegen må begrenses til et minimum.

* Velet mener at Brannhistorisk stiftelse må ivaretas skikkelig i de fremtidige planer. Dette kan skje ved at det f.eks. etableres/integreres som et element i et samlings-/treffpunkt for områdets innbyggere, skoler og barnehager. Alternativt tilbys stiftelsen et annet sentrumsnært bygg.