21. juni 2024

Møte med Nes kommune for oppdatering vedrørende bedring av mobil- og bredbåndsdekning

I møtet med kom det fram at kommunen vil be aktuelle tilbydere om å undersøkes om konfigurasjonen til allerede eksisterende mobilmaster kan bedres slik at de kan dekke større områder. Et godt eksempel vil her være sentrale områder på Årnes, som dekkes av flere master, samtidig som det er store huller i dekningen. For fiber- og kobberbasert bredbånd vil tilbydere som Eidsiva og Telenor kontaktes for mulig utvidelse av dekning i områder der de allerede er tilstede.

For områder der befolkningsgrunnlaget ikke tilsier videre utbygging på kommersielt grunnlag vil kommunen søke tilskudd fra Nkom til dette.

  • Vi søker først og fremst for områder som mangler både trådløst og fast bredbånd.
  • Merk at befolkning som kan dekkes med forslaget er utslagsgivende i søknad.

Kommunen har allerede avtalt møter med Telenor, Ice og Telia, og vil også avtale møter med bredbåndstilbyderne.

Østgård ligger først av prioriterte områder for prosjekter for bedring av mobil- og bredbåndsdekning.

  • Dekningsspesialisten har foreslått å prioritere Østgård med oppsett av ny mast
  • Merk at alle planer vil løpende tilpasses ny informasjon og leverandørers innspill
  • Dersom forslaget går gjennom og mast bygges vil dette kunne gi muligheter for utbygging østover.

Dette er på bakgrunn av befolkningsgrunnlag og konklusjon på analyser av data fra vår mobil- og bredbåndsundersøkelse og etterfølgende kvalitetssikring i regi av Dekningsspesialisten AS.

For Østgård skal det arbeides for å få satt opp en ny mast for mobiltelefoni, og denne søkes knyttet til nettet via fiber. Dette vil gi optimale forutsetninger for videre utbygging østover, samtidig som det også vil være mulig å knytte kabelen til lokalt fiber-/kobbernett der tilgang til internett kan skje via fast linje.

Det vil videre arbeides for bedring av mobil- og bredbåndsdekning for områdene ved Bodding, Røa, Togstad og Seterstøa, noe som trolig kun kan oppnås med nye mobilmaster i området.

  • Det vil jobbes med disse områdene men det er for tidlig å si hva løsningen blir (trådløst eller fast bredbånd)

For Seterstøa vil kommunen undersøke muligheten for et samarbeid med Sør-Odal kommune, da befolkningsgrunnlaget er lite og problemene de samme på begge sider av fylkes- og kommunegrensene.

  • Dekningsspesialisten foreslår å undersøke muligheten, men dette vil sannsynligvis ikke vektlegges i søknad til NKOM

Uavhengig av lignende krav fra Nkom vil det bli arbeidet for å få operatører for mobil- og bredbånd til å samarbeide om infrastrukturen, slik at prosjekter som blir ulønnsomme for en operatør allikevel blir mulige å realisere.

Prosjekter som det søkes tilskudd til vil bli lagt ut til høring en måned før fristen for innlevering av søknad som er 3. mai.