19. juli 2024

HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE NY TRASÉ FOR E16 GJENNOM NES

Styret i Årnes Vel har behandlet høringsinnspill om framtidig trasé for en ny E16 gjennom Nes.
Slik saken står for øyeblikket mener styret at det foreligger for liten kunnskap om hva de enkelte alternativene vil innebære for fordeler og ulemper for Årnes-området.
Vi velger derfor å holde oss til de trafikale utfordringer som det er i og rundt Årnes som er tettstedet i kommunen.

Dette er utfordringer som i høyeste grad bør prioriteres. De viktigste pendler arbeidsplassene for befolkningen i Årnes området, ligger på Gardermoen, på Nedre Romerike og øvrige Oslo-regionen. Det er kun en mindre andel som pendler nordover mot Kongsvinger. I tillegg kommer det et betydelig antall pendlere inn mot Årnes fra alle retninger, men belastningen er størst fra vest over Årnes-broen. Her er den totale trafikkbelastningen på tider av døgnet, vært meget høy ifølge tidligere trafikkmålinger.
Uavhengig av hvilken trasé som velges for E16 gjennom Nes, så vil trafikkutfordringene i Årnes-området fortsatt være der.

For Årnes Vel så er det derfor viktig at det blir lagt til rette for gode og effektive forbindelsesveger mellom E16 og Årnes, og at en eventuell ny veg ikke må legges for nærme eksisterende boligområder.