21. juni 2024

Om legevaktordningen i Nes

 

Til: De politiske gruppelederne i Nes

Kopi til: Rådmannen

LA LEGEVAKTEN BLI I KOMMUNESENTERET!

 

Styret i Årnes Vel vil i overensstemmelse med sine vedtekter sterkt oppfordre politikerne til å gå inn for å beholde legevakten på Årnes. I vedtektene står det:

Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet.

Styre i Årnes Vel har i denne sak blant annet gjort følgende vurderinger:

  • En mulig kostnadsreduksjon ved en felles legevakt i Ullensaker er selvfølgelig et viktig argument for å nedlegge legevakten i Nes. Det samme med et større og bedre faglig miljø til beste for pasientene.

Det er imidlertid andre argumenter som trekker i motsatt retning:

  • En enkelt lege klarer ikke å behandle flere pasienter i en legevakt for 50.000 innbyggere enn i en for 20.000 innbyggere. Velet er derfor skeptisk til at en stor, felles legevakt bringer med seg noen vesentlige stordriftsfordeler. De antatte ”stordriftsfordelene” kan fort ende motsatt. En liten legevakt er nemlig enkel å administrere mens en stor legevakt fort vil kreve en administrasjon med spesialister innen personal, økonomi osv.
  • I en slik sak vil mange mennesker prioritere nærhet og sikkerhet framfor rene økonomiske betraktninger. Nes er en vidstrakt kommune. For mennesker på mange steder i kommunen kan avstanden til en felles legevakt fort bli doblet i forhold til i dag. Hvis en felles legevakt eksempelvis legges til området ved Quality hotell/MacDonalds i nærheten av Gardermoen, vil bilturen ta ekstra 30 minutter for de som bor på Årnes og sør og øst for Årnes. Liv og helse kan raskere gå tapt på en slik reise.
  • Nes kommune har over 20.000 innbyggere, og er en kommune i sterk vekst. Innbyggertallet tilsier at vi er en robust kommune som gir muligheter økonomisk og faglig til å stå på egne ben, både mht legevakt og andre kommunale funksjoner. Sørum kommune har mindre enn 14.000 innbyggere. Der har et klart tverrpolitisk flertall vedtatt at kommunen skal ha egen legevakt i fremtiden. Argumentet er enkelt: Sørumpolitikerne prioriterer nærhet og sikkerhet for innbyggerne.
  • En legevakt på Årnes vil kunne bistå sykehjemmet på en helt annen og bedre måte enn hva en felles legevakt i Ullensaker kan yte. Vi må også ta i betraktning at det de siste årene har vært en sterk vekst i antall eldre mennesker som bosetter seg på Årnes. Det er dit de eldre flytter for å tilbringe de siste leveårene. Både på Årnes, Fjellfoten og Auli er det mange småbarnsfamilier. Eldre og småbarn er sårbare grupper som kan få behov for lokal legevakt. Da vil en legevakt i kommunesenteret gi størst trygghet.

En nedlagt legevakt kan gi argumenter for å redusere antall ambulanser fra to til en. Det vil i så fall bety en ytterligere reduksjon av den trygghet for liv og helse som de fleste av oss prioriterer høyest av alt.

  • Årnes Vel synes det må være en alvorlig tankevekker for det politiske miljøet å registrere at godt over 3.000 voksne innbyggere fra hele kommunen har underskrevet på å beholde legevakten på Årnes. Dette representerer mange husstander. De ønsker å prioritere  trygghet for seg og sine.
  • Kommunen bør også i egen regi kunne tilby innbyggerne kommunal akutt døgnopphold (KAD) for å oppfylle gjeldende krav.

 

Årnes 5. juni 2014

Vidar Nordby

Styreleder i Årnes Vel