16. april 2024

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013 -2017

NES KOMMUNE
SAMFUNNSUTVIKLING OG KULTUR

POSTBOKS 114, 2151 ÅRNES

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013 -2017 Offentlig ettersyn

Årnes Vel har følgende  kommentarer og forslag til tiltak med tillegg til tidligere uttalelse.

Utsendt plan er et godt dokument for Nes kommune, men Årnes Vel mener Årnes som bygdesenter må prioriteres bedre i forslaget. Det er stor trafikk til sentrum, skoler, barnehager og til kollektivtilbudet ved Årnes jernbanestasjon som igjen krever god  trafikkavvikling og sikring.

I dag er det en trafikktetthet ved undergangen mot brua på ca. 3500 i døgnet. Dette vil økes betraktelig nåværende planlagt utbygging i Årnes området igangsettes, kanskje  opptil 8500 kjøretøypasseringer.

Følgende viktige  tiltak foreslås:

 • Det må allerede nå begynnes planlegging av ny bru i umiddelbar nærhet til Årnes i samarbeid med sentrale myndigheter. Kanskje sør for Årnes.
 • Det må snarest planlegges og etableres ringveg med opplyst gangveg fra Høievegen over Runni, Svarverud, Fjuk og ned til Øvre/Nedre Hagaveg. (mot ny bru? )
 • Rundkjøringer ved Statoil, Nes videregående skole må prioriteres.
 • Fuglefjellvegen må snarest erstattes med ny adkomstveg mellom Årnes mot RV2/ E16. Nåværende veg er trafikkfarlig med mange ulykker.
 • Et planlagt fortau/gangveg langs Svarverudvegen fra sentrum til Kløverenga må i første omgang også forlenges til Hagaskogen barnehage. Dette er en strekning som er svært trafikkfarlig for gående og kjørende. Fotgjengerfelt etableres ved Hagaskogen barnehage.
 • Det må etableres busslommer langs flere veger. I dag stopper busser i vegene på de fleste plasser for på- og avstigning. Dette gjelder spesielt skolebusser.
 • Lyssatte gangveger er viktig for sikkerheten.
 • Fotgjengerfelt må generelt markeres og få en bedre lyssetting. Kanskje med trafikklys.
 • Nytt fotgjengerfelt etableres ved nye Rema butikk og Gausdal ved Silovegen.
 • Regler for snøbrøyting i og rundt Årnes må endres, slik at det brøytes oftere enn dagens regler tillater. Nes kommune må sammen med grunneiere gjøre Årnes sentrum tryggere å ferdes i ved å brøyte, og strø oftere vinterstid.
 • Gatelys må snarest settes i stand når feil oppstår og må være på mye av døgnet høst/vinter.
 • Nes kommune må påvirke til at fortau ved Årnes brua snarligst utbedres. I dag er det håpløst å være fotgjengere her.

 

 

For  styret i Årnes Vel

Vidar Nordby
Styreleder