24. mai 2024

OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR NES KOMMUNE


Årnes Vel har behandlet ovennevnte forslag på sitt styremøte 26.02.2019 og har følgende kommentarer:

* Velet er svært betenkt på at området som omfattes av KDP Årnes (fremtidig utbyggingsområde) innsnevres. Dette vil medføre at areal etterhvert blir for lite i forhold til forventet utbygging. Årnes er av både regionale og lokale myndigheter utpekt til å være bygdesenteret i Nes. Da må ikke dette stoppe opp p.g.a. mangel på utbyggingsområder.

* I overordnede mål i kommunens samfunnsdel – første punkt – står det følgende: “Nes kommune har et balansert og bærekraftig bosettingsmønster. 70% av veksten skal skje på Årnes”. Med dette som overordnet mål synes velet det er betenkelig at det åpnes for tildels betydelig utbygging i resten av kommunen. Dette gjelder f.eks. Kvernberget, Neskollen, Bjertnes, Auli etc. Hvis disse planene gjennomføres må det i tilfelle bygges et meget stort antall boliger på Årnes for å opprettholde fordelingen 70/30%. Det er derfor svært viktig at det i politiske beslutninger tas hensyn til at utbygging andre steder i Nes ikke blir større enn at denne prosentfordeling opprettholdes.

Velet synes forslaget til kommuneplanens arealdel trekker opp veldig mange gode føringer i forhold til fremtidige bestemmelser i Nes. Utfordringen vil antagelig være å overholde disse bestemmelsene i den enkelte byggesak. Dette synes til nå ikke alltid å være tilfelle – utbyggere presser på for å tøye grensene i forhold til vedtatte bestemmelser.

Årnes, 26. februar 2019

Årnes Vel